Reklamační podmínky

Výňatek z VOP

10. Přechod nebezpečí škody na Zboží a přechod vlastnického práva ke Zboží

10.1. Nebezpečí škody na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího resp. na Spotřebitele v okamžiku převzetí Zboží Kupujícím resp. Spotřebitelem. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího resp. Spotřebitele i v okamžiku, kdy Kupující resp. Spotřebitel v rozporu s Kupní smlouvou dodané Zboží nepřevezme, resp. kdy Kupující resp. Spotřebitel odmítl převzít Zboží nebo jinak dodávku Zboží zmařil. 

10.2. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího resp. na Spotřebitele v okamžiku převzetí Zboží Kupujícím resp. Spotřebitelem.

 

11. Odstoupení od Kupní smlouvy

11.1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je zveřejněný na webové stránce. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat přímo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

11.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 11. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na adresu provozovny prodávajícího Obalis s.r.o., Podjavorinské 1596/2, Praha 4 Chodov 149 00. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 11. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

11.4. Prodávající a Kupující resp. Spotřebitel jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou, vyjma případu zboží zhotoveného na zakázku – viz ust. čl. 5.5 těchto VOP.

11.5. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, vyjde-li po uzavření Kupní smlouvy najevo, že dodání Zboží není možné, neboť Zboží nelze vyrobit, nebo dodání Zboží je sice možné, ale za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi nebo Zboží není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě.

 

11.6. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, jestliže (i) Kupující resp. Spotřebitel včas nepředal grafické soubory, ačkoli k tomu byl vyzván upomínkou zaslanou na jeho elektronickou poštu; (ii) Kupující resp. Spotřebitel včas neuhradil Kupní cenu, ačkoli k tomu byl vyzván upomínkou zaslanou na jeho elektronickou poštu; (iii) existuje důvodně podezření, že grafické soubory obsahují zakázané informace podle ustanovení čl. 7.5 těchto VOP.

 

11.7. Pokud Prodávající nebo Kupující, resp. Spotřebitel, odstoupí od Kupní smlouvy, má Kupující resp. Spotřebitel nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny avšak po započtení případných pohledávek Prodávajícího za Kupujícím resp. Spotřebitelem. Vrácení Kupní ceny resp. její části se uskuteční bezhotovostním převodem na bankovní učet Kupujícího, resp. bankovní účet Spotřebitele, uvedený v Kupní smlouvě. Nebude-li tento učet uvedený v Kupní smlouvě a Kupující resp. Spotřebitel ho Prodávajícímu dodatečně nesdělí, bude Kupní cena resp. její část vrácená poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího resp. Spotřebitele.   

 

11.8. Kupující resp. Spotřebitel je v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Zboží, pokud jej převzal. Prodávající je povinen Kupní cenu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy se odstoupení od Kupní smlouvy stalo účinným, ne však dříve, než mu bude Zboží vráceno Kupujícím resp. Spotřebitelem. 

 

12. Odpovědnost za vady  

12.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího resp. Spotřebitele ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží se řídí příslušnými předpisy NOZ.

12.2. Kupující resp. Spotřebitel je povinen provést kontrolu Zboží při jeho převzetí.

12.3. V případech, že stranou Kupní smlouvy je Spotřebitel, zaručuje mu Prodávající to, že Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou tj. zejména, že (i) je bez vad v době, kdy Spotřebitel Zboží převzal; (ii) má vlastnosti, které se strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Zboží, (iii) Zboží je vyhotoveno v odpovídajícím množství v souladu s Kupní smlouvou.

12.4. Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

12.5. Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást a/nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

12.6. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, a/nebo pokud Spotřebitel vadu Zboží sám způsobil.

12.7. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží byla vadné již při převzetí.

12.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje ust. čl. 13 těchto VOP.

 

13. Reklamace 

13.1. Podmínkou přijetí reklamace je zaslání e-mailu na adresu info@obalis.cz. Nahlášení reklamace musí obsahovat číslo objednávky, popis zjištěných neshod a také rozsah reklamačních nároků.

13.2. Konečný termín pro podání reklamací končí 14. (čtrnácti) pracovní den ode dne, kdy Kupující obdrží zásilku; pro Spotřebitele platí lhůty uvedené v ust. čl. 12.3.až 12.8 těchto VOP.

13.3. Prodávající se zavazuje projednat reklamaci během 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejího nahlášení. Výše uvedený termín je mezní pro poskytnutí odpovědi, která je základem pro další reklamační postup. Za účelem ukončení reklamačního řízení je přípustná situace, kdy Kupující resp. Spotřebitel bude požádán o odeslání části nebo celku Zboží z uskutečněné objednávky.

13.4. Reklamace  jsou přijímané v pracovní dny do 18.00 hodin. Reklamace, které budou nahlášené po této hodině, budou uznány za přijaté až následující pracovní den.

13.5. S ohledem na technologické rozdíly mezi technologií tisku a způsobem zobrazování barev většinou monitorů (ve které je využívaný barevný prostor CMYK) srovnávání barevnosti výtisku s barevností prezentovanou na monitoru je technologicky nesprávné. Chybějící shoda barevnosti výtisku s obrazem na monitoru tudíž nemůže být důvodem k nahlášení reklamací.

13.6. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby v co možná největší míře zobrazil barvy, jež jsou přítomné v grafických souborech dodaných Kupujícím resp. Spotřebitelem. S ohledem na fakt, že se v procesu tisku využívá velké množství tiskařských strojů, mezi nimiž existují rozdíly při zobrazování některých barev, se při tisku stejného projektu na různých strojích mohou objevit nepatrné rozdíly v barevnosti. Taková situace může nastat při dotisku. Tyto rozdíly nemohou být důvodem reklamace produktů dodaných Prodávajícím.

13.7. Za nevhodnou vrstvu offsetového, disperzního nebo UV laku se považuje vrstva, která má na povrchu určeném k lakování místa, která nebyla nalakována, loupe se atd.

13.8. S ohledem na parametry produkčních strojů a samotného tisku jsou přípustné následující odchylky:

a) při ořezu archu na jednotlivé díly: tolerance do 2 mm;

b) při falcování/skládání a bigování/rýhování (odchylka zlomu od nominální linie jeho umístění) – tolerance do 1 mm;

c) při perforaci (odchylka provedené perforace od nominálního místa jejího umístění) – tolerance do 1 mm;

d) při soutisku barev postupně tištěných – tolerance do 0,2 mm;

e) při množstevních rozdílech mezi objednaným a dodaným zbožím Kupujícímu – nepřekračující +/- 5% objednaného množství;

f) v případě použití selektivního UV laku – odchylka soutisku obrázku a vrstvy laku do 1 mm.

13.9. Za řádně a bezvadně provedenou objednávku se považuje taková, ve které odchylka od standardů a norem týkajících se procesu tisku není větší než 1% množství dodaného produktu. Kupující resp. Spotřebitel akceptuje výše uvedené a uznává, že v případě nahlášení reklamace z výše uvedených příčin Prodávající tuto reklamaci neuzná.

13.10. Reklamace spojené s kvalitou kurýrských zásilek budou prozkoumány na základě zápisu o škodě, jež byl pořízen společně s kurýrem při odběru zásilky Zboží. Chybějící zápis škod může být základem k zamítnutí reklamací Prodávajícím.

13.11. Maximální výše náhrady škody vzniklé v důsledku vady Zboží nemůže překročit 100% hodnoty objednaného druhu Zboží, nikoliv 100% Kupní ceny.

13.12. Materiály využité ve vzorníku papírů jsou vzorové a mohou se lišit od těch, které jsou používány k tisku objednávek zadaných prostřednictvím Internetového obchodu. Rozdíl je výsledkem používání materiálů pocházejících od různých výrobců a je v rozmezí tolerance gramáže papírů všeobecně přijatých v polygrafii.

13.13. Prodávající nese zodpovědnost pouze za vlastní úkony a opomenutí. Prodávající nenese odpovědnost za důsledky činností a opomenutí třetích osob, zvláště za prodlení v předávání prostředků finančními ústavy a dopravci, prostřednictvím kterých bude uskutečňováno doručování produktů Kupujícímu resp. Spotřebiteli.

 

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

14.2. Zvláštní ujednání se Kupujícím resp. Spotřebitelem učiněná v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP, která by s nimi byla v rozporu.

14.3. Kontaktní údaje Obalis s.r.o.: adresa pro doručování Praha 4, Podjavorinské 1596/2, PSČ 149 00, adresa elektronické pošty info@obalis.cz.

14.4. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Obalis s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích VOP.

14.5. Uzavřením Kupní smlouvy se tyto VOP stávají pro smluvní stranu Obalis s.r.o. závaznými.

Obalis.cz na Firmy.cz