Všeobecné obchodní podmínky

 

1. Základní ustanovení.

1.1. Všeobecné obchodní podmínky Obalis s.r.o. (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti prodeje zboží Prodávajícího jeho obchodním partnerům a zákazníkům prostřednictvím stránek internetového obchodu, provozovaného Prodávajícím pod doménou www.obalis.cz.

1.2. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícími prostřednictvím stránek E-shopu, a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran Kupní smlouvy.

 

2. Definice pojmů.

Prodávající - obchodní korporace Obalis s.r.o., sídlem Praha 4 – Chodov, Podjavorinské 1596/2, PSČ 14900, Praha, IČ: 09435280, spisová značka C 335943 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

Internetový obchod - server na adrese www.obalis.cz, prostřednictvím něhož Prodávající prodává Zboží.

Zboží - movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodu, včetně služeb spojených s výrobou této věci, a která je v nabídce Internetového obchodu označena názvem, parametry a je vyobrazena na ilustrační fotografii.

Kupující - právnická nebo fyzická osoba, která si kupuje u Prodávajícího Zboží.

Spotřebitel - fyzická osoba nepodnikající anebo fyzická osoba podnikající, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání kupuje Zboží.

Kupní smlouva - smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím resp. mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Kupní smlouva, její vznik, platnost a následky neplatnosti, a veškeré závazky vyplývající z Kupní smlouvy se řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). Kupní smlouva se uzavírá v jazyce českém.

Kupní cena - peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena se skládá z ceny, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to bez DPH i včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy. Druhou složkou Kupní ceny jsou náklady na odeslání Zboží vyjádřené paušální částkou. V Kupní smlouvě se Kupující resp. Spotřebitel zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit.

Místo určení - místo, které Kupující resp. Spotřebitel označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odesláno Zboží, a které je specifikováno následujícími údaji: název obce; název územního správního celku (okres, kraj), pokud je nutné ke specifikaci obce; název ulice; číslo popisné nebo číslo evidenční, pokud jsou přiděleny; poštovní směrovací číslo; název státu. Prodávající dodává zboží prostřednictvím Internetového obchodu pouze na území České republiky.

Kurýrní služba - třetí osoba, podnikatel, která je ve smluvním vztahu s Prodávajícím a zajišťuje přepravu Zboží pro Kupujícího do Místa určení, v souladu s Kupní smlouvou.

 

3. Bezpečnost a ochrana informací

3.1. Prodávající jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

3.2. Prodávající zpracovává osobní údaje, jelikož je to nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (Kupující či Spotřebitel) tj. činí to v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 Nařízení GDPR a pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účel zpracování osobních údajů eviduje společnost pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

3.3. V relevantních případech je možné se na společnost obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení GDPR.

 

4. Zákaznický účet a nákup bez registrace

4.1. Podmínkou pro zadání objednávky je buď založení zákaznického účtu, nebo uskutečnění nákupu bez registrace. Kupující či Spotřebitel jen povinen správně vyplnit objednávkový formulář, zejména uvést aktuální e-mailovou adresu.

4.2. Založením účtu na Internetovém obchodu www.obalis.cz Kupující resp. Spotřebitel vyjadřuje souhlas s obsahem těchto VOP a bere na vědomí, že každá jednotlivá Kupní smlouva, uzavíraná prostřednictvím Internetového obchodu, se bude řídit těmito VOP.

4.3. V zákaznickém účtu jsou k naleznutí uložené Kupujícím resp. Spotřebitelem údaje a informace o objednávkách. 

 

5. Uzavírání Kupních smluv

5.1. Zařazením výrobku do Internetového obchodu je předkládána nabídka k uzavření Kupní smlouvy na toto Zboží. K uzavření Kupní smlouvy dojde přijetím nabídky, tedy kliknutím na tlačítko „Objednat“ a vyplněním formuláře (určení počtu kusů, zvolením způsobu platby, způsobu doručení a také uvedení adresy, na níž má být zasláno Zboží). 

5.2. Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu resp. Spotřebiteli objednané Zboží za Kupní cenu a Kupující resp. Spotřebitel se zavazuje Kupní cenu Prodávajícímu uhradit.

5.3. U zboží s vlastním potiskem bude Objednané Zboží předáno k vyhotovení jen v případě, že (i) zaslané Kupujícím resp. Spotřebitelem grafické soubory odpovídají technickým parametrům (ty jsou uvedeny na příslušné stránce u jednotlivého druhu Zboží); (ii) Kupní cena za Zboží bude uhrazená Kupujícím resp. Spotřebitelem, tj. bude připsána na účet Prodávajícího.

5.4. Ve chvíli kdy Prodávajícím bude potvrzena správnost grafických souboru Kupujícího resp. Spotřebitele a Kupní cena bude připsaná na účet Prodávajícího, stává se nabídka k uzavření Kupní smlouvy pro Kupujícího resp. Spotřebitele závaznou. Následně bude Kupujícímu resp. Spotřebiteli odeslán automaticky vygenerovaný potvrzující e-mail a to na adresu uvedenou při registraci či nákupu bez registrace. 

5.5. S ohledem na skutečnost, že vlastnosti objednaného Zboží jsou přesně dané, individuálně určené a upravené dle potřeb Kupujícího resp. Spotřebitele, jsou tedy ve smyslu ust. § 1837 písm. d) NOZ zhotovované na zakázku, Kupující resp. Spotřebitel nemůže po předání objednaného Zboží k vyhotovení od Kupní smlouvy odstoupit (podmínky odstoupení upravuje čl. 11 VOP). 

 

6. Kupní cena a platební podmínky

6.1. Ceny Zboží jsou uvedené v českých korunách a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací objednávky. Uvedené ceny zahrnují všechny případné slevy a odpovídají výrobním nákladům Prodávajícího dle zadaných údajů v objednávce. Uvedené ceny nezahrnují dodatečné náklady nestandardních variant, jako např. doplatky za určení hodin doručení, doplatky za odeslání na několik adres současně atd.

6.2. Kupující resp. Spotřebitel se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu jedním z následujících způsobů (i) Bankovní převod, (ii) pomocí integrovaného platebního systému, který je k dispozici na Internetovém obchodu, (iii) v hotovosti, pouze v případě zvolení Express Dopravy.

6.3. Kupující resp. Spotřebitel vyjadřuje souhlas s tím, že mu budou zasílány faktury a dobropisy výhradně elektronickou formou. Kupující resp. Spotřebitel, který má zákaznický učet na Internetovém obchodu má také možnost odebírat faktury v elektronické formě na svém zákaznickém učtu na Internetovém obchodu v záložce „Historie objednávek“.

6.4. Prodávající nenese zodpovědnost za prodlení, které je důsledkem opožděného odeslání dat prostřednictvím integrovaného platebního systému. Současně Prodávající nenese zodpovědnost za chyby související s fungováním integrovaného platebního systému, pokud v důsledku chyb nedošlo k uzavření Kupní smlouvy.

 

7. Grafické soubory

7.1. Grafické soubory musí odpovídat technickým parametrům, jež jsou vždy specifikovány na příslušné stránce u daného druhu Zboží).

7.2. Prodávající nenese zodpovědnost za případné porušení autorských práv ani obsah materiálů zaslaných Kupujícím resp. Spotřebitelem, avšak má právo odmítnout vyhotovit objednávku, jejíž předmět rozporuje právní normě a/nebo narušuje společenské normy.

7.3. Prodávající nenese zodpovědnost za věcné nebo pravopisné chyby, jež jsou obsažené v grafickém projektu.

7.4. Grafické soubory, a z nich vyráběné Zboží, nesmí (i) svým obsahem porušovat zákonná ustanovení, zejména nesmí mít rasistický, xenofobní, sexistický, popř. protiústavní charakter; oslavovat násilí nebo jinak odporovat dobrým mravům, popř. sledovat takové cíle; (ii) porušovat práva třetích osob, zejména autorská práva; a (iii) vést k tomu, že provedením objednávky budou tyto práva porušena.

7.5. V případě, že provedením objednávky dojde k porušení práv třetích osob, Kupující resp. Spotřebitel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, aby byl Prodávající zproštěn jakýchkoliv nároků na náhradu škody plynoucích z takového porušení práv, budou-li proti Prodávajícímu uplatněny, včetně náhrady nákladů řízení v doložené výši. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího na odstoupení od smlouvy dle bodu 11.3.

7.6. V případě rozporu mezi daty zaslanými Kupujícím resp. Spotřebitelem a pokyny umístěnými na stránkách Internetového obchodu bude Kupující resp. Spotřebitel o této skutečnosti bezodkladně informován, což je totožné s podmínečným nebo negativním ověřením grafických souborů.

7.7. Prodávající nenese zodpovědnost za zpoždění s vyhotovením objednávky, jež vzniklo nedodáním správných grafických souborů Kupujícím resp. Spotřebitelem.

7.8. Všechna data odeslána Prodávajícímu jsou archivována po neurčitou dobu. Výjimku představují grafické soubory Kupujícího resp. Spotřebitele, které jsou odstraňovány po 3 (tři) měsících od jejich posledního využití v objednávce.

 

8. Dodání Zboží

8.1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží Kupujícímu resp. Spotřebiteli v souladu s Kupní smlouvou. Prodávající zajišťuje odeslání Zboží v souladu s Kupní smlouvou prostřednictvím Kurýrní služby.

8.2. Kupující resp. Spotřebitel je povinen Zboží převzít, nestanoví-li tyto VOP jinak.

8.3. Kupující resp. Spotřebitel je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo určení. Změnit Místo určení po uzavření Kupní smlouvy je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Veškeré náklady související s přepravou Zboží do Místa určení hradí Kupující resp. Spotřebitel paušální částkou, která tvoří součást Kupní ceny, a to dle ceníku uvedeného na stránkách Internetového obchodu.

8.4. Kupující resp. Spotřebitel podpisem dopravci při převzetí Zboží stvrzuje, že zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou, bez zjevných vad. V případě zjevného vnějšího porušení obalu zásilky či s tím souvisejícího možného poškození obsahu zásilky, způsobené přepravou, je Kupující resp. Spotřebitel povinen reklamovat v okamžiku převzetí u dopravce a je povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě a případně je oprávněn odmítnout převzetí poškozené zásilky. Všechny výhrady je nutno uvést do přepravního dokladu dopravce a obratem zaslat informační e-mail Prodávajícímu. Nebude-li tato povinnost splněna, má se zato, že k přepravě Zboží došlo v souladu s dodacími podmínkami, na nichž se smluvní strany dohodly v Kupní smlouvě.

8.5. V případě, že nesoulad zásilky s objednávkou spočívá v tom, že je dodáno menší množství Zboží, není Kupující resp. Spotřebitel oprávněn odmítnout převzetí zásilky. Prodávající je v tomto případě povinen dodat Kupujícímu resp. Spotřebiteli chybějící Zboží a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je mu ze strany Kupujícího resp. Spotřebitele množstevní vada oznámena. Pokud není možné zbytek Zboží v přiměřené době Kupujícímu resp. Spotřebiteli dodat nebo Kupující resp. Spotřebitel o dodání zbytku Zboží nemá zájem, je Kupující resp. Spotřebitel i Prodávající oprávněn ohledně části Zboží, které nebylo dodáno, od Kupní smlouvy odstoupit.

8.6. V případě, že Kupující resp. Spotřebitel odmítl převzít zásilku obsahující Zboží, ač zde nebyl žádný z důvodů stanovených výše, je Prodávající oprávněn odeslat Zboží Kupujícímu resp. Spotřebiteli opětovně s tím, že Kupující resp. Spotřebitel je povinen uhradit Prodávajícímu všechny vynaložené náklady v souvislosti s opakovaným odesláním. Tyto náklady je Kupující resp. Spotřebitel povinen uhradit Prodávajícímu při převzetí Zboží.  

 

9. Doba dodání Zboží

9.1. Doba dodání je určena pro každé Zboží zvlášť‘ a je uvedena na stránkách Internetového obchodu. Kupující resp. Spotřebitel má povinnost se s termíny dodání seznámit. Prodávající se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby objednávka byla vyhotovena a odeslána v uvedeném termínu. Prodávající připouští možnost opožděného vyhotovení objednávky, která vznikla z příčin nezávislých na Prodávajícím – jedná se mimo jiné o zásah vyšší moci, přerušení dodávky elektřiny, internetového připojení, poruchy strojů Prodávajícího a dalších. V případě prodlení s vyhotovením objednávky, které vzniklo z uvedených příčin nezávislých na Prodávajícím, Prodávající neodpovídá Kupujícímu resp. Spotřebiteli za škodu způsobenou prodlením v dodání Zboží.

9.2. Do lhůty pro dodání Zboží se započítává doba od uzavření Kupní smlouvy do okamžiku odeslání Zboží Kupujícímu resp. Spotřebiteli, tedy jeho předaní Kurýrní službě k přepravě do Místa určení. Zboží je odesíláno pouze v pracovních dnech s tím, že přeprava zboží Kurýrní službou obvykle trvá jeden až dva pracovní dny.   

 

10. Přechod nebezpečí škody na Zboží a přechod vlastnického práva ke Zboží

10.1. Nebezpečí škody na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího resp. na Spotřebitele v okamžiku převzetí Zboží Kupujícím resp. Spotřebitelem. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího resp. Spotřebitele i v okamžiku, kdy Kupující resp. Spotřebitel v rozporu s Kupní smlouvou dodané Zboží nepřevezme, resp. kdy Kupující resp. Spotřebitel odmítl převzít Zboží nebo jinak dodávku Zboží zmařil. 

10.2. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího resp. na Spotřebitele v okamžiku převzetí Zboží Kupujícím resp. Spotřebitelem.

 

11. Odstoupení od Kupní smlouvy

11. Odstoupení od Kupní smlouvy

11.1. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je zveřejněný na webové stránce. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat přímo na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

11.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 11. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to na adresu provozovny prodávajícího Obalis s.r.o., Podjavorinské 1596/2, Praha 4 Chodov 149 00. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

11.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 11. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

11.4. Prodávající a Kupující resp. Spotřebitel jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou, vyjma případu zboží zhotoveného na zakázku – viz ust. čl. 5.5 těchto VOP.

11.5. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, vyjde-li po uzavření Kupní smlouvy najevo, že dodání Zboží není možné, neboť Zboží nelze vyrobit, nebo dodání Zboží je sice možné, ale za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi nebo Zboží není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě.

11.6. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, jestliže (i) Kupující resp. Spotřebitel včas nepředal grafické soubory, ačkoli k tomu byl vyzván upomínkou zaslanou na jeho elektronickou poštu; (ii) Kupující resp. Spotřebitel včas neuhradil Kupní cenu, ačkoli k tomu byl vyzván upomínkou zaslanou na jeho elektronickou poštu; (iii) existuje důvodně podezření, že grafické soubory obsahují zakázané informace podle ustanovení čl. 7.5 těchto VOP.

11.7. Pokud Prodávající nebo Kupující, resp. Spotřebitel, odstoupí od Kupní smlouvy, má Kupující resp. Spotřebitel nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny avšak po započtení případných pohledávek Prodávajícího za Kupujícím resp. Spotřebitelem. Vrácení Kupní ceny resp. její části se uskuteční bezhotovostním převodem na bankovní učet Kupujícího, resp. bankovní účet Spotřebitele, uvedený v Kupní smlouvě. Nebude-li tento učet uvedený v Kupní smlouvě a Kupující resp. Spotřebitel ho Prodávajícímu dodatečně nesdělí, bude Kupní cena resp. její část vrácená poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího resp. Spotřebitele. 

11.8. Kupující resp. Spotřebitel je v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Zboží, pokud jej převzal. Prodávající je povinen Kupní cenu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy se odstoupení od Kupní smlouvy stalo účinným, ne však dříve, než mu bude Zboží vráceno Kupujícím resp. Spotřebitelem. 

 

12. Odpovědnost za vady  

12.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího resp. Spotřebitele ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží se řídí příslušnými předpisy NOZ.

12.2. Kupující resp. Spotřebitel je povinen provést kontrolu Zboží při jeho převzetí.

12.3. V případech, že stranou Kupní smlouvy je Spotřebitel, zaručuje mu Prodávající to, že Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou tj. zejména, že (i) je bez vad v době, kdy Spotřebitel Zboží převzal; (ii) má vlastnosti, které se strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Zboží, (iii) Zboží je vyhotoveno v odpovídajícím množství v souladu s Kupní smlouvou.

12.4. Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

12.5. Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást a/nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

12.6. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, a/nebo pokud Spotřebitel vadu Zboží sám způsobil.

12.7. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží byla vadné již při převzetí.

12.8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje ust. čl. 13 těchto VOP.

 

13. Reklamace 

13.1. Podmínkou přijetí reklamace je zaslání e-mailu na adresu info@obalis.cz. Nahlášení reklamace musí obsahovat číslo objednávky, popis zjištěných neshod a také rozsah reklamačních nároků.

13.2. Konečný termín pro podání reklamací končí 14. (čtrnácti) pracovní den ode dne, kdy Kupující obdrží zásilku; pro Spotřebitele platí lhůty uvedené v ust. čl. 12.3.až 12.8 těchto VOP.

13.3. Prodávající se zavazuje projednat reklamaci během 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejího nahlášení. Výše uvedený termín je mezní pro poskytnutí odpovědi, která je základem pro další reklamační postup. Za účelem ukončení reklamačního řízení je přípustná situace, kdy Kupující resp. Spotřebitel bude požádán o odeslání části nebo celku Zboží z uskutečněné objednávky.

13.4. Reklamace  jsou přijímané v pracovní dny do 18.00 hodin. Reklamace, které budou nahlášené po této hodině, budou uznány za přijaté až následující pracovní den.

13.5. S ohledem na technologické rozdíly mezi technologií tisku a způsobem zobrazování barev většinou monitorů (ve které je využívaný barevný prostor CMYK) srovnávání barevnosti výtisku s barevností prezentovanou na monitoru je technologicky nesprávné. Chybějící shoda barevnosti výtisku s obrazem na monitoru tudíž nemůže být důvodem k nahlášení reklamací.

13.6. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby v co možná největší míře zobrazil barvy, jež jsou přítomné v grafických souborech dodaných Kupujícím resp. Spotřebitelem. S ohledem na fakt, že se v procesu tisku využívá velké množství tiskařských strojů, mezi nimiž existují rozdíly při zobrazování některých barev, se při tisku stejného projektu na různých strojích mohou objevit nepatrné rozdíly v barevnosti. Taková situace může nastat při dotisku. Tyto rozdíly nemohou být důvodem reklamace produktů dodaných Prodávajícím.

13.7. Za nevhodnou vrstvu offsetového, disperzního nebo UV laku se považuje vrstva, která má na povrchu určeném k lakování místa, která nebyla nalakována, loupe se atd.

13.8. S ohledem na parametry produkčních strojů a samotného tisku jsou přípustné následující odchylky:

a) při ořezu archu na jednotlivé díly: tolerance do 2 mm;

b) při falcování/skládání a bigování/rýhování (odchylka zlomu od nominální linie jeho umístění) – tolerance do 1 mm;

c) při perforaci (odchylka provedené perforace od nominálního místa jejího umístění) – tolerance do 1 mm;

d) při soutisku barev postupně tištěných – tolerance do 0,2 mm;

e) při množstevních rozdílech mezi objednaným a dodaným zbožím Kupujícímu – nepřekračující +/- 5% objednaného množství;

f) v případě použití selektivního UV laku – odchylka soutisku obrázku a vrstvy laku do 1 mm.

13.9. Za řádně a bezvadně provedenou objednávku se považuje taková, ve které odchylka od standardů a norem týkajících se procesu tisku není větší než 1% množství dodaného produktu. Kupující resp. Spotřebitel akceptuje výše uvedené a uznává, že v případě nahlášení reklamace z výše uvedených příčin Prodávající tuto reklamaci neuzná.

13.10. Reklamace spojené s kvalitou kurýrských zásilek budou prozkoumány na základě zápisu o škodě, jež byl pořízen společně s kurýrem při odběru zásilky Zboží. Chybějící zápis škod může být základem k zamítnutí reklamací Prodávajícím.

13.11. Maximální výše náhrady škody vzniklé v důsledku vady Zboží nemůže překročit 100% hodnoty objednaného druhu Zboží, nikoliv 100% Kupní ceny.

13.12. Materiály využité ve vzorníku papírů jsou vzorové a mohou se lišit od těch, které jsou používány k tisku objednávek zadaných prostřednictvím Internetového obchodu. Rozdíl je výsledkem používání materiálů pocházejících od různých výrobců a je v rozmezí tolerance gramáže papírů všeobecně přijatých v polygrafii.

13.13. Prodávající nese zodpovědnost pouze za vlastní úkony a opomenutí. Prodávající nenese odpovědnost za důsledky činností a opomenutí třetích osob, zvláště za prodlení v předávání prostředků finančními ústavy a dopravci, prostřednictvím kterých bude uskutečňováno doručování produktů Kupujícímu resp. Spotřebiteli.

 

14. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

14.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

14.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování vesmyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

14.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronickéadresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

14.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr jemožné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

14.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz jekontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line aozměně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

14.6 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,ve znění pozdějších předpisů.
 
14.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

15.2. Zvláštní ujednání se Kupujícím resp. Spotřebitelem učiněná v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP, která by s nimi byla v rozporu.

15.3. Kontaktní údaje Obalis s.r.o.: adresa pro doručování Praha 4, Podjavorinské 1596/2,PSČ 149 00, adresa elektronické pošty info@obalis.cz.

15.4. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Obalis s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Dnem jejichzveřejnění se ruší platnost předchozích VOP.

15.5. Uzavřením Kupní smlouvy se tyto VOP stávají pro smluvní stranu Obalis s.r.o. závaznými.

Obalis.cz na Firmy.cz